Loon- en Grondverzetbedrijf Timmer in Ermelo
Grondig zijn loont

Uitgevoerde projecten door Loon- en Grondverzetbedrijf Timmer

Beekherstel Schuitenbeek

In november 2015 hebben wij het project ‘beekherstel Schuitenbeek fase 3’ aangenomen. Het huidige profiel van de Schuitenbeek (nabij kruising Waterweg tot nabij kruising A28) is smal en de oeverstabiliteit van de oostelijke oever is op veel plaatsen verslechterd. Dit leidt lokaal tot verzakkingen en schade aan taluds. De doelstelling van het project is ruimte creëren voor het water en het vereenvoudigden van het onderhoud. Bij de Schuitenbeek wordt een overstromingszone van circa 5 meter breed langs de beek aangelegd. De oever die niet wordt afgegraven zal op enkele locaties worden ingericht met beplanting (versterking van de houtwal aan de westzijde). Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:

 • aanpassen van het beekprofiel van de Schuitenbeek
 • opnemen en aanbrengen van rasters
 • verwijderen en plaatsen van duikers
 • aanbrengen van beschoeiing
 • aanbrengen van een houten trekvlot ten behoeve van het klompenpad
 • uitdunnen van een houtwal

Renovatie De Varenhof

In opdracht van de Gemeente Ermelo zijn we begonnen met het herinrichten en renoveren van begraafplaats De Varenhof. Tijdens de uitvoering hiervan streven we er uiteraard naar zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor de bezoekers. Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:

 • opbreken bestaande bestrating en asfaltverhardingen
 • opbreken bestaande asfaltpaden
 • verrichten van grondwerkzaamheden
 • aanbrengen van bestrating voor voetpaden en fietsparkeerplaats
 • aanbrengen kantopsluitingen door graskeien
 • aanbrengen van een nieuwe laag grond op paden

Nieuwbouwstal familie Van de Heuvel

Voor familie Van de Heuvel hebben wij alle voorbereidende werkzaamheden verricht voor de nieuwbouw van een vleeskalverenstal. De bestaande stallen hebben wij gesloopt en al het vrijgekomen materiaal gescheiden afgevoerd. Hierna zijn wij begonnen met het ontgraven van de bouwput, de nieuwe rijbaan en het cunet voor de nieuw te plaatsen sleufsilo. De sleufsilo is voorzien van een asfaltverharding. Het uitgevoerde werk op een rij:

 • sloopwerkzaamheden
 • grondwerkzaamheden voor de nieuwe stal, nieuwe rijbaan en sleufsilo’s
 • aanbrengen menggranulaat en profileren ten behoeve van asfalt
 • aanbrengen asfalt voor de nieuwe rijbaan en sleufsilo’s

Herinrichting parkeerterrein Aldi

Dit project bestond uit de realisatie van een nieuw parkeerterrein voor de nieuwe Aldi-supermarkt aan de Koninginnelaan in Apeldoorn. De Aldi diende tijdens de werkzaamheden bereikbaar te blijven. Om minimale overlast te veroorzaken, is het werk in 2 fasen uitgevoerd. Het hemelwater wordt afgevoerd door middel van een infiltratieriool. De reconstructie van deze parkeerplaats bestond in hoofdpunten uit:

 • het verwijderen van de bestaande verharding
 • grondwerk ten behoeve van verhardingen en nieuw riool
 • het aanbrengen van een nieuw infiltratieriool
 • het aanbrengen van nieuw asfalt en nieuwe bestratingen

Laat de specialist het werk verzetten

Uw opdracht ons volgende project?

Neem contact op