Projecten van Loon- en Grondverzetbedrijf Timmer uit Ermelo

Contact

Bij W. Timmer combineren we uw wensen met onze kennis. Onze heldere afspraken zorgen voor hoge kwaliteit tegen een eerlijke prijs. Onze ervaring in deze projecten zorgt ervoor dat we als geen ander weten wat u van ons verwacht. Bekijk hieronder onze projecten.

Contact opnemen

Waterschap 

In het najaar van 2018 hebben wij voor het waterschap in Doornspijk enkele werkzaamheden uitgevoerd:

 • Het verwijderen en plaatsen van meerdere duikers.
 • Kleine waterhuishoudkundige maatregelen.
 • Aanpassen van de stuw. 
 • Watergangen aanpassen en het plaatsen van hardhouten beschoeiing. 

Realiseren van bouwput in Ermelo

In het najaar van 2018 hebben wij een bouwput op 3D GPS gerealiseerd in Ermelo.

Mestbassin Putten 

Van de zomer hebben wij in Putten een mestbassin van 6.000 m3 aangelegd, dit hebben wij gedaan aan de hand van 3D GPS op één van onze nieuwe mobiele kranen. Onder dit bericht volgt een korte trailer van deze werkzaamheden. Binnenkort volgt de volledige video op onze website onder het kopje 'projecten'.

Tijdelijke woonunits zorginstelling te Nunspeet

In de zomer van 2018 hebben wij het grondwerk gerealiseerd voor tijdelijke woonunits in Nunspeet. Omschrijving van de werkzaamheden:

 • Het bouwrijp opleveren van het gehele terrein voor het plaatsen van de woonunits.
 • Betonplaten fundering geplaatst.
 • Riolering gerealiseerd en het maken van  nutsvoorzieningen.
 • Hekwerk rondom de woningen.
 • Bestrating 

Bedrijventerrein De Boeg Oestgeest

In de zomer van 2018 hebben wij het project ' Het bouwrijp opleveren van het van bedrijfsterrein Oestgeest' uitgevoerd. Omschrijving van de werkzaamheden:

 • Het bouwrijp opleveren van het gehele bedrijfsterrein. 
 • Circa 10.000 m2 wateroppervlakte afgraven voor het verbreden van watergangen op het terrein, dit was noodzakelijk voor watercompensatie.
 • Riolering gerealiseerd en het maken van voorbereidingen voor de nutsvoorzieningen.
 • Voorbereidingen voor de asfaltweg uitgevoerd, hierbij is alles op hoogte gebracht en gestabliseerd. 
 • Het plaatsen van keerwanden, waarna er een talud tegen aan is gerealiseerd, dit heeft de uiteindelijke functie om voor de omwonenden het geluidoverlast van het bedrijventerrein en de snelweg te beperken.

Bedrijfsterrein/parkeerterrein herinrichten  in Ermelo

In april 2018 hebben wij het project ' Het herinrichten en aanleggen van bedrijfsterrein/parkeerterrein voor vrachtvervoer in Ermelo' aangenomen. Omschrijving van de werkzaamheden:

 • Ontgraven en onder profiel brengen van het te verharden terrein van circa 9.500 m2.
 • Verwerken en verdichten van de uitkomende grond onder het toekomstige parkeerterrein inclusief aanbrengen van menggranulaat.
 • De riolering volledig realiseren en tevens het leggen van mantelbuizen. 
 • Uiteindelijk het gehele terrein voorzien van asfalt.

Sloopwerkzaamheden Ermelo

In maart 2018 hebben wij sloopwerkzaamheden uitgevoerd in Ermelo. Omschrijving van de werkzaamheden:

 • Slopen, sorteren en afvoeren van het afval

Bouwput realiseren in Loosdrecht 

In de winter van de 2018 hebben wij in Loosdrecht op een vrij ingewikkelde locatie een bouwput gerealiseerd.

Sloop- en herstelwerkzaamheden Ermelo

In januari 2018 hebben wij Sloop- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd in Ermelo.

 • Het verwijderen van de bestaande mestkelder.
 • Het breken van het puin op locatie.
 • Bouwput realiseren voor nieuwe toekomstige kalverenstal.

Bedrijfsterrein bouwrijp maken in Aalsmeer

In juni 2017 hebben wij het project 'Bedrijfsterrein bouwrijp maken Aalsmeer' aangenomen. Omschrijving van de werkzaamheden:

 • Ontgraven en onder profiel brengen van het te verharden terrein van circa 11.649 m2
 • Verwerken en verdichten van de uitkomende grond onder de toekomstige bedrijfshal van circa 10.673 m2 inclusief aanbrengen van menggranulaat
 • Klaarmaken van de onderbanen voor de nieuw aan te leggen infrastructuur rondom de bedrijfshal

Herindeling percelen Putten

In maart 2017 hebben wij herindeling van percelen verricht. De werkzaamheden waren onder meer:

 • Grond aangevoerd en verwerkt
 • Nieuwe watergangen aangebracht
 • Aardwal gerealiseerd
 • Geploegd, geëgaliseerd en ingezaaid

Watergang verbreding & herindeling percelen Ermelo

In april 2017 hebben wij cultuurtechnische werkzaamheden uitgevoerd in Ermelo. Hier hebben wij onder andere het volgende gerealiseerd:

 • Verbreding van de watergang
 • Aanvoeren & verwerken van grond op percelen
 • Geploegd, geëgaliseerd en ingezaaid

Beekherstel Schuitenbeek

In november 2015 hebben wij het project ‘Beekherstel Schuitenbeek fase 3’ aangenomen. Het huidige profiel van de Schuitenbeek (nabij kruising Waterweg tot nabij kruising A28) is smal en de oeverstabiliteit van de oostelijke oever was op veel plaatsen verslechterd. Het resultaat was lokale verzakkingen en schade aan taluds. De doelstelling van het project is ruimte creëren voor het water en het vereenvoudigden van het onderhoud. Bij de Schuitenbeek wordt een overstromingszone van circa 5 meter breed langs de beek aangelegd. De oever die niet wordt afgegraven, zal op enkele locaties worden ingericht met beplanting (versterking van de houtwal aan de westzijde). Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:

 • Aanpassen van het beekprofiel van de Schuitenbeek
 • Opnemen en aanbrengen van rasters
 • Verwijderen en plaatsen van duikers
 • Aanbrengen van beschoeiing
 • Aanbrengen van een houten trekvlot ten behoeve van het klompenpad
 • Uitdunnen van een houtwal

Nieuwbouwstal familie Van de Heuvel

Voor familie Van de Heuvel hebben wij alle voorbereidende werkzaamheden verricht voor de nieuwbouw van een vleeskalverenstal. De bestaande stallen hebben we gesloopt en al het vrijgekomen materiaal gescheiden afgevoerd. Hierna zijn wij begonnen met het ontgraven van de bouwput, de nieuwe rijbaan en het cunet voor de nieuw te plaatsen sleufsilo. De sleufsilo is voorzien van een asfaltverharding. Het uitgevoerde werk op een rij:

 • Sloopwerkzaamheden
 • Grondwerkzaamheden voor de nieuwe stal, nieuwe rijbaan en sleufsilo’s
 • Aanbrengen menggranulaat en profileren ten behoeve van asfalt
 • Aanbrengen asfalt voor de nieuwe rijbaan en sleufsilo’s

Laat de specialist het werk verzetten

Wordt uw opdracht ons volgende project?

Neem contact op